สถาบันอาหาร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี


สถาบันอาหาร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
          นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสถาบันอาหาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ของพนักงาน เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอาหาร รวมถึงจรรยาบรรณ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางอรวรรณ  แก้วประกายแสงกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาหารดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหารนายบุญญฤทธิ์ คงถาวร  ผู้อำนวยการฝ่าย Food Funtionality Evaluation Centre  ร่วมเสวนาหัวข้อ “เวทีคุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อองค์กร”  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันอาหารเข้าร่วมงานด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

Comments